Formació de postgrau

L’Hospital Universitari de Sant Joan està acreditat per a la Docència especialitzada des de l’any 1989, i d’ençà s’han format uns 150 especialistes que a dia d’avui duen a terme la seva professió en diferents àmbits de la nostra sanitat.

Durants aquests anys el centre ha superat diverses auditories del Comitè d’Acreditació del Consell Nacional d’Especialitats Mèdiques. La darrera d’aquestes auditories es va fer l’any 2011, la resolució de la qual, que es va conèixer a prinicipis de 2012, manté l’acreditació.

https://www.youtube.com/watch?v=037_J3AXAVc

Especialitats acreditades

L’Hospital té acreditades per a la formació sanitària especialitzada les següents Unitats Docents. Escolliu l’apartat de formació especialitzada que us interessa per llegir-ne informació específica:

 

 

Comissió de docència

Presidència: Dr. Lluís Colomés Figuera

Vicepresidència: Dr. Salvador Hernandez Flix.

Secretaria: Sra. Beatriz Gómez Trujillo, tel. 977310538 i correu electrònic de contacte: beatriz.gomez@grupsagessa.com.

Formació sanitària especialitzada

 • Acreditació FSE des de 1989
 • Especialitats acreditades: 13
 • Nombre actual de residents: 59
 • Nombre de tutors: 19
 • Nombre de tutors hospitalaris: 2

Places Acreditades / nombre actual de residents

 • Anàlisis Clíniques: 1/4

 • Anestesiologia i Reanimació: 2/7

 • Cirurgia General i Aparell Digestiu: 1 / 4

 • Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia: 1 / 4

 • Ginecologia i Obstetrícia: 2 / 7

 • Medicina Interna: 3 / 11

 • Oftalmologia: 1 / 4

 • Oncologia Mèdica: 3 /7

 • Oncologia Radioteràpica (des de 2013): 1 / 4

 • Pediatria i les Àrees Específiques: 2 / 8

 • Pneumologia: 1/1

 • Radiofísica hospitalària:1/0

 • Medicina Intensiva: 1/0

 

Rotacions hospitalàries

També s’acull la formació hospitalària de 3 residents per any de Medicina de Família de la Unitat Docent de l’Hospital Lleuger de Cambrils, la rotació hospitalària de residents de Medicina del Treball de la Unitat Docent Mateu Orfila i les rotacions hospitalàries dels residents de l’Institut Pere Mata de Psiquiatria i Psicologia Clínica i de Medicina Interna de l’Hospital Universitari Joan XXIII i de l’Hospital Universitari Verge de la Cinta de Tortosa

Unitats Docents amb tràmits per a l’acreditació docent

Pneumologia i Radiofísica Hospitalària.

Pla transversal de formació

Adreçat als residents de totes les especialitats:

Cursos de caràcter obligatori  que es repeteixen periòdicament perquè el resident pugui adaptar-los a la seva agenda de tal manera que el hagi pogut fer tots durant la seva residència. 

 • Curs d’urgències: es realitza de forma intensiva immediatament després de la incorporació dels residents. d’una durada de 40 hores
 • Cursos de suport vital bàsic i immediat: cursos que segueixen les directrius del European Ressuscitation Council i que són impartits per monitors acreditats.
 • Sessions generals de l’Hospital: acreditades pel Consell Català de Formació Continuada i Coordinades pel Cap d’Estudis. Entre 10 i 11 sessions anuals.
 • Jornades de Bioètica: reunions amb periodicitat trimestral de dues hores de durada. Són els propis residents qui exposen un cas que ha merescut la seva preocupació des del punt de vista ètic. El cas és discutit amb l’ajut i direcció d’un membre del comitè d’Ètica del Centre
 • Taller sobre la salut del resident: organizat per la Fundació Galatea amb el suport dels Col·legis de Metges de Catalunya, amb una durada de 4 hores.
 • Curs d’autoprotecció radològica: realizat online pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
 • Curs de qualitat assistèncial
 • Curs jurídic 
 • Curs sobre habilitats comunicatives (metge-malalt) 
 • Curs d’Estadistica bàsic i avançat 
 • Curs de recerca bàsica 
 • Curs sobre seguretat clínic:
 • Curs de Medicina Basada en l’Evidència 
 • Curs de gestió clínica: actualment existeix el projecte de dur a terme aquest tipus de curs que comptarà amb la col·laboració de la Direcció del Centre.
 • Curs de Preparació de ponencies i comunicació oral

Rotacions internes
Cadascuna de les especialitats disposa d’un pla de rotacions internes i externes ben definit. Durant el primer mes de la residència cada resident rep el seu Pla Individual de Formació on el podrà consultar.

Rotacions externes
Les rotacions externes estan regulades mitjançant un protocol específic, elaborat per la Comissió de Docència, que estableix un ajut econòmic en concepte de despeses de desplaçament.