Exercir els drets ARCO

Vull exercir els meus drets ARCO

El primer, i el més important, a l’hora d’exercir els teus Drets ARCO, és conèixer-los. Es per això que en aquesta pàgina podràs obtenir tota la informació necessària: què són, per a què serveixen i com exercir-los en el nostre centre.

 • Què són els drets ARCO?

Els Drets ARCO són aquells que atorga la Llei 15/1999, del 13 de desembre sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, a les persones físiques.

 • Quins són aquests drets?

Són els Drets d’Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició.

 • Qui els pot exercir?

Aquests drets són personalíssims, és a dir només els pot exercir la persona que n’és titular.

Excepcionalment, quan l’interessat es trobi en situació d’incapacitat o minoria d’edat, pot actuar en el seu nom el representant legal o tutor.

 • Té algún cost exercir aquests drets?

L’exercici de qualsevol d’aquests Drets és gratuït.

 • Per a què serveixen?

Permeten a les persones/pacients/usuaris tenir la potestat de protegir i tenir un control sobre les seves pròpies dades personals, contingudes en els Fitxers que custodia una entitat o centre. En aquest cas l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus.

Depenent de quines siguin les seves necessitats, n’haurà d’exercir un o altre.

 • Què és el Dret d’Accés?

El Dret d’Accés: s’entén com la facultat o capacitat de l’interessat de recollir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament, sobre l’origen de les mateixes i sobre les cessions o comunicacions realitzades, o que es preveuen realitzar.

L’Accés pot consistir en la mera consulta del Fitxer per mitjà de visualització, o en la petició per escrit, còpia, telecòpia o fotocòpia, essent sempre llegible e intel·ligible sense cap clau o codi.

La sol·licitud pot afectar a la totalitat de la informació custodiada (completa) o a una part (parcial).

Per últim, rebran la resposta del centre, per escrit i en un període inferior a 1 mes des de la data de sol·licitud.

 • Què és el Dret de Rectificació?

El Dret de Rectificació: s’entén com la facultat o capacitat de l’interessat de mantenir l’exactitud de les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament, rectificant totes aquelles que siguin incompletes o inexactes.

La sol·licitud pot afectar a la totalitat de la informació custodiada (completa) o a una part (parcial).

Per últim, rebran la resposta del centre, per escrit i en un període inferior a 10 dies des de la data de sol·licitud.

 • Què és el Dret de Cancel·lació?

El Dret de Cancel·lació: s’entén com la facultat o la capacitat de l’interessat de mantenir l’exactitud de les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament, cancel·lant totes aquelles dades que siguin inadequades, excessives o incorrectes.

La cancel·lació donarà lloc al bloqueig de les dades (s’entén per bloqueig de les dades, la identificació i reserva de les mateixes amb la finalitat d’impedir el seu tractament), conservant-se únicament a disposició de les Administracions Públiques, Jutges i Tribunals, per l’atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament, durant la prescripció d’aquestes.

Transcorregut el període de temps que ens obliga la Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre drets d’informació concernent a la salut, l’autonomia del pacient, i la documentació clínica, a mantenir les dades de l’usuari, es procedirà a la seva eliminació.

La sol·licitud pot afectar a la totalitat de la informació custodiada (completa) o a una part (parcial).

Per a procedir a la cancel·lació d’una Història Clínica d’un Menor ha de realitzar-se amb l’acceptació o signatura de tots els tutors legals.

Per últim, rebran la resposta del centre, per escrit i en un període inferior a 10 dies des de la data de sol·licitud.

 • Què és el Dret d’oposició?

El Dret d’oposició: s’entén com la facultat o la capacitat de l’interessat a negar el tractament de les seves dades per part del centre i en alguna de les finalitat en concret. Sempre i quan aquesta no vingui definida o obligada per una llei estatal.

La sol·licitud pot afectar a la totalitat de la informació custodiada (completa) o a una part (parcial).

Per últim, rebran la resposta del centre, per escrit i en un període inferior a 10 dies des de la data de sol·licitud.

 • Quantes vegades els puc sol·licitar?

Cadascun dels Drets es pot demanar una vegada cada 12 mesos, és a dir un cop a l’any, en cas que la sol·licitud  sigui completa.

Però si la petició només és parcial, el podran exercir cada vegada que sigui necessari i/o justificat.

 • Quina documentació és necessària per a tramitar-los? 

Per poder sol·licitar qualsevol d’aquest drets, haurem d’entregar la següent documentació:

  • Sol·licitud del Dret per escrit.
  • Fotocòpia del DNI o similar (Passaport, carnet de conduir…).
  • Adreça de notificació.
  • Telèfon de contacte.
  • Data de sol·licitud.
  • Firma del sol·licitant.

En cas que l’interessat demani exercir els Drets de Rectificació i/o Cancel·lació també s’haurà d’aportar documentació o justificants que argumentin la sol·licitud (Informes mèdics o altres similars).

 • On ens hem de dirigir per exercir-los?

Dintre del nostre centre, la Unitat encarregada de gestionar aquestes peticions o sol·licituds és:

– Unitat d’Atenció al Client

Planta Principal, Color Taronja (Admissions i Atenció al Client)

 • Documents de sol·licitud per a exercir els drets ARCO

Per tal de poder exercir els drets, s’haurà de presentar un document de sol·licitud per escrit, és per això que us el facilitem: