Exercir els drets ARCOPOL

Vull exercir els meus drets ARCOPOL

Aquí trobareu tota la informació dels drets que podeu exercir en compliment de la normativa en matèria de protecció de dades.

 • Quins són els drets que podeu exercir?

La Llei Orgànica 3/2018, de 5 de novembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Eurpeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (en endavant, Reglament General de Protecció de Dades) reconeix a les persones físiques els drets següents:

 1. .Dret d’Accés.
 2. Dret de Rectificació.
 3. Dret de Supressió/Cancel·lació (“dret a l’oblit”).
 4. Dret d’Oposició.
 5. Dret a la Portabilitat
 6. Dret a la Limitació del tractament
 • Qui els pot exercir?

Aquests drets els pot exercir tothom, però són personalíssims, només ho ha de demanar la mateixa persona usuària/pacient o qualsevol altra persona que acrediti que actua en nom del titular dels drets (sempre amb autorització per escrit)

 • Té algún cost exercir aquests drets?

L’exercici de qualsevol d’aquests Drets és gratuït.

Excepcionalment, quan la sol·licitud sigui infundada o excessiva, especialment atenent al  seu caràcter repetitiu es pot demanar un cànon proporcional als costos administratius suportats o negar-se a actuar.

 • Per a què serveixen els drets?

Permeten a les persones usuàries/pacients a tenir la potestat de protegir i tenir un control sobre les seves pròpies dades personals, contingudes en les Activitats de Tractament que custòdia l’entitat o centre. En aquest cas l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus.

Depenent de quines siguin les seves necessitats, n’haurà d’exercir un o altre.

 • En quin termini ha de respondre el centre un cop realitzada la petició d’exercici dels drets?

El centre ha de resoldre sobre la petició en un període màxim d’un mes a comptar des de la recepció de la sol·licitud. Aquest termini es pot prorrogar dos mesos en casos de complexitat o quan hi hagi un nombre elevat de sol·licituds.

En el supòsit que el Centre no tramiti la petició, us informarà de les raons de la no actuació així com de la possibilitat de reclamar davant l’Autoritat de Control en el termini màxim d’un mes.

 • Quantes vegades els puc sol·licitar?

Cadascun dels Drets es pot demanar exercir cada vegada que sigui necessari i/o justificat.

 • Quina documentació és necessària per a tramitar-los? 

Per poder sol·licitar qualsevol d’aquest drets, haurem d’entregar la següent documentació:

  • Sol·licitud del Dret per escrit.
  • Fotocòpia del DNI o similar (Passaport, carnet de conduir…).
  • Adreça de notificació.
  • Telèfon de contacte.
  • Data de sol·licitud.
  • Firma del sol·licitant.

En cas que demaneu exercir els Drets de Rectificació i/o Supressió també haureu d’aportar documentació o justificants que argumentin la sol·licitud (Informes mèdics o altres similars).

 • On ens hem de dirigir per exercir-los?

Al nostre centre, la Unitat encarregada de gestionar aquestes peticions o sol·licituds és: la Unitat d’Atenció al Client, la trobareu a la Planta Principal, Color Taronja (Admissions i Atenció al Client).

 • Documents de sol·licitud per a exercir els drets ARCO

Per tal de poder exercir els drets, s’haurà de presentar un document de sol·licitud per escrit, és per això que us el facilitem:

 • On podem trobar més informació sobre aquests Drets i con exercir-los en SALUT

L’Agència Catalana de Protecció de dades posa a l’abast de tots els ciutadans la “Guia de Protecció de Dades per a Pacients i Usuaris del servei de Salut” publicada el juny de 2020.