Distribució per plantes

La senyalització cromàtica

La senyalització interior i exterior del nou Hospital s’organitza a totes les plantes del centre segons una mateixa escala de color.

La distribució per colors es fa servir habitualment per diferenciar grans espais de difícil orientació, com és el cas dels aparcaments o centres comercials. S’utilitzen els colors perquè són senzills de recordar i tenen un impacte immediat en l’usuari.

En el cas del nou Hospital, s’ha dividit l’espai en sis colors, que formen una escala de tons freds a tons calents: morat, blau, verd, groc, taronja i vermell. Aquests colors s’han escollit de manera que hi hagi un fort contrast entre ells, per evitar confusions i sobretot facilitar al màxim l’orientació de les persones grans.

El color morat correspon a la part de l’edifici propera a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, mentre que el color vermell se situa a la part més allunyada de la ciutat de Reus.
D’altra banda, per diferenciar espais dins una mateixa àrea de color, es fan servir lletres i números. Per exemple, dins l’àrea morada (A) es pot intuir que les consultes del passadís A1 estaran més a l’extrem de l’edifici que no pas les consultes de l’A2. En darrer lloc, àrea cromàtica s’ha associat amb un bloc d’hospitalització, i a la vegada amb cadascun dels 6 ascensors que hi ha a la rambla.

Tot el sistema en conjunt afavoreix l’orientació i memorització del punt de l’Hospital on s’ha d’anar. Per exemple: per arribar a l’habitació C2060 s’ha d’agafar l’ascensor de l’àrea verda de la rambla fins la segona planta. A més, a l’aparcament soterrani de l’Hospital es fa servir la mateixa escala de color. Es tracta d’un sistema de referència intuitïu tant per als professionals de l’Hospital com per als seus usuaris.

Agafar els ascensors

S’ha de tenir en compte que des dels ascensors de l’aparcament soterrani només es pot pujar fins a la planta baixa de l’Hospital. Per dirigir-se a qualsevol de les plantes superiors des de l’aparcament soterrani, s’ha de pujar primer a la planta baixa i des d’allà agafar un altre ascensor o qualsevol dels accessos a les escales.

Des de la rambla es pot accedir a qualsevol punt de l’Hospital: és la columna vertebral del centre.

Descarregueu el quadre de la distribució per plantes aquí.