Comissió de bioètica

Des que en la dècada dels 70 del segle passat Potter encunyés el terme de Bioètica han passat gairebé 50 anys de contínua evolució i implementació de la Bioètica en el món de les ciències humanes i socials. Com a exemple d’aquesta incursió de la bioètica en el nostre entorn assistencial podíem destacar el principi d’autonomia que se’l pot considerar el precursor d’un canvi de paradigma assistencial creant “un abans i un després” de la relació del pacient amb l’entorn assistencial.

Aquesta disciplina es veu enriquida des de les diferents aportacions que realitzen filòsofs, metges, juristes, religiosos, infermeres, psicòlegs, treballadors socials, etc. que des de la seva vessant de coneixement aconsegueix que la reflexió ètica sigui una qüestió multidisciplinària on l’anàlisi dels casos o situacions amb conflictes morals es vegi enriquit per les aportacions realitzades des de diferents perspectives del coneixement.

L’espai web que aquí presentem persegueix com a gran objectiu ser una àrea de referència per a la Bioètica del nostre centre, on el professional, l’estudiant i qualsevol persona que estigui interessada, pugui trobar en aquest espai una guia de consulta i de referència per fer front als problemes ètics presents en la relació continuada d’una assistència basada en l’atenció a la persona.

Relació de membres del Comitè d’Ètica Assistencial (CEA) de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus

 • Sra. Algaba Mendoza, Mònica
  • Administrativa, Unitat Atenció Client
 • Sra. Bayona Escat, Lourdes 
  • DUI, Oncologia
 • Sr. Bofarull Estivill, Jordi
  • Representant civil
 • Sra. Bonillo Caballero, Manuela
  • DUI, UGA
 • Sra. Bonilla González, Meritxell
  • DUI, Pediatria
 • Sra. Claramunt Estradé, Carme
  • Directora SAD
 • Dra. Coll Sole, Marta
  • Resident Ginecologia i Obstetrícia
 • Dr. Domènech Calvet, Joan
  • Metge CIR i sotsdirector Centre MQ Reus
 • Dr. Escribano Subías, Joaquín
  • Cap Servei Pediatria-Box, Màster Bioètica
 • Dr. Esteban Pérez, Manel
  • Coordinador PADES
 • Sra. García Casado, Pilar
  • DUI, UCI 
 • Dra. Gardeñas Garreta, Noemí
  • Metgessa adjunta, Anestèsia
 • Sra. Gil Soto, Rosa
  • Infermera adjunta, UVS
 • Sra. Grau Farrús, Immaculada C.
  • Directora de Cures i Organització d’Infermeria
 • Sr. Grau Monné, Josep Maria
  • Advocat adjunt, Assessoria Jurídica
 • Dra. Grifoll Redó, Carme
  • Coordinadora Clínica, Ginecologia
 • Dra. Lafuerza Torres, Anna
  • Metgessa adjunta Radioteràpia, Màster Bioètica
 • Dra. Parra Pérez, Sandra
  • Secretària CEA, Màster Bioètica
 • Sra. Perera Martínez, Cristina
  • Representant Auxiliars Infermeria
 • Sr. Pérez Folch, Àlex
  • Treballador Social,  Addiccions i Salut Mental
 • Mn. Simón Pascual, Lluís
  • Representant Església Catòlica
 • Sra. Salmerón Gascón, Josefa
  • Presidenta CEA, Màster Bioètica
 • Sra. Sivill Colet, Immaculada
  • Advocada adjunta, Cap Unitat Contractació
 • Sra. Targa Pagès, Marina
  • DUI, Ginecologia
 • Dr. Yupanqui Sandoval, Gustavo
  •  Metge adjunt COT

Principis generals


 

  1. L’Hospital Universitari de Sant Joan de Reus (HUSJR) es compromet a mantenir un elevat grau d’exigència ètica tant en la seva actuació externa -envers els pacients, la comunitat i el sistema sanitari-, com en la seva actuació interna -davant els professionals. Les nostres relacions de col·laboració es basen en el respecte, la lleialtat i l’honestedat.
  2. La raó de ser de l’HUSJR és cercar el més alt nivell de salut, mitjançant la prevenció, el tractament i la pal·liació de la malaltia, entesa aquesta com una circumstància que afecta l’individu i el seu entorn familiar en la totalitat de les seves dimensions: física, psicològica, social i espiritual.
  3. L’actuació assistencial dels seus professionals està orientada al respecte a la vida i la dignitat humanes, i considera que cada persona té un valor únic i que ha de poder desenvolupar el seu cicle vital de la manera més beneficiosa i autònoma que sigui possible.
  4. L’HUSJR tracta els seus pacients amb el mateix respecte sense diferenciar-los per condició social, raça, religió o creences.
  5. La publicitat generada des de l’HUSJR és objectiva, prudent i veraç de manera que no comporti falses esperances o faci extensius conceptes infundats.   Drets del pacient 


 

  1. L’HUSJR respecta la totalitat dels drets del pacient universalment reconeguts, els quals se li donen a conèixer.
  2. L’HUSJR es compromet a garantir i a mantenir la confidencialitat i la custòdia de la informació assistencial de tots i cadascun dels pacients, exceptuant els casos legalment establerts. 
  3. L’HUSJR i els seus professionals es comprometen a tractar tots els pacients, familiars i acompanyants amb respecte pel que fa a la seva intimitat i dignitat humana. 
  4. Tots els pacients rebran informació comprensible, suficient i continuada sobre la seva malaltia i els riscos que pot comportar qualsevol actuació diagnòstica o terapèutica. El pacient donarà el seu consentiment i participarà en la presa de decisions de forma lliure i voluntària. 
  5. L’HUSJR i els professionals es comprometen a respectar les voluntats anticipades expressades pel malalt de la forma que s’estableixi legalment.   Relacions Laborals 


 

  1. Tots els professionals de l’HUSJR es comprometen a mantenir un nivell de competència professional adequat per a l’activitat que desenvolupen, la qual cosa serà un objectiu i serà facilitat per l’organització en el seu conjunt. 
  2. Els professionals es comprometen a assumir les funcions pròpies de cada lloc de treball en equilibri amb la seva pròpia responsabilitat i consciència. 
  3. Les relacions entre els treballadors de l’HUSJR s’establiran sobre la base de la professionalitat, el respecte mutu, la cooperació i la confiança. 
  4. L’HUSJR es compromet a crear un ambient sanitari de treball digne, segur, net i disciplinat.   Relacions amb la Societat 


 

 1. L’HUSJR té cura de l’actuació ètica de l’organització i dels seus professionals mitjançant la Comissió de Bioètica Assistencial, que pot ser consultada pels pacients, els seus familiars i els professionals. 
 2. L’HUSJR es compromet a evitar qualsevol acte discriminatori en la distribució dels recursos sanitaris assignats i de l’assistència prestada, i a mantenir com a objectiu prioritari el benestar del pacient. 
 3. L’HUSJR assumeix l’atenció sanitària dels seus pacients, n’assegura la continuïtat assistencial en tot moment i garanteix una actuació racional en els trasllats a altres centres i en les altes hospitalàries. 
 4. L’HUSJR i els seus professionals es comprometen a contribuir a la millora permanent de la qualitat de l’assistència sanitària prestada i a la utilització racional dels recursos. 
 5. El caràcter universitari de l’HUSJR impregna la institució d’un caire universal, obert a la ciència i a la recerca de la veritat. El deure docent i investigador, atenent a aquesta vinculació universitària, estarà sempre harmònicament conjugat amb el seu compromís assistencial. 
 6. L’HUSJR, atenent el seu caràcter docent i investigador en ciències de la salut, es compromet a facilitar als diferents estudiants, els mitjans per a l’adquisició de coneixements, habilitats i actituds professionals que els permeti desenvolupar una adequada activitat assistencial i investigadora especialitzada, orientada a les prioritats de salut de la comunita

Secretaria de la Comissió:
Sra. Àngela Aguilar
Tel. 977 310 300 o Ext: 50511 
bioetica@hospitalsantjoan.cat