Missió i valors

Missió i valors PDF Imprimeix Correu electrònic

La nostra missió:

Donar una assistència sanitària excel·lent basada en el compromís dels nostres professionals en la continuïtat assistencial, la millora contínua i l’eficiència, i mantenir una posició capdavantera en el territori a través de la docència, la innovació i la recerca. 

Principis generals

1. L’Hospital Universitari de Sant Joan de Reus (HUSJR) es compromet a mantenir un elevat grau d’exigència ètica tant en la seva actuació externa (envers els pacients, la comunitat i el sistema sanitari) com en la seva actuació interna (davant els professionals). Les nostres relacions de col·laboració es basen en el respecte, la lleialtat i l’honestedat.

2. La raó de ser de l´HUSJR és cercar el més alt nivell de salut, mitjançant la prevenció, el tractament i la pal·liació de la malaltia, entesa aquesta com una circumstància que afecta l’individu i el seu entorn familiar en la totalitat de les seves dimensions: física, psicològica, social i espiritual.

3. L’actuació assistencial dels seus professionals està orientada al respecte a la vida i la dignitat humanes, i considera que cada persona té un valor únic i que ha de poder desenvolupar el seu cicle vital de la manera més beneficiosa i autònoma que sigui possible.

4. L’HUSJR tracta els seus pacients amb el mateix respecte sense diferenciar-los per condició social, raça, religió o creences.

5. La publicitat generada des de l’HUSJR és objectiva, prudent i veraç de manera que no comporti falses esperances o faci extensius conceptes infundats.

Drets del pacient

6. L’HUSJR respecta la totalitat dels drets del pacient universalment reconeguts, els quals se li donen a conèixer.

7. L’HUSJR es compromet a garantir i a mantenir la confidencialitat i la custòdia de la informació assistencial de tots i cadascun dels pacients, exceptuant els casos legalment establerts.

8. L’HUSJR i els seus professionals es comprometen a tractar tots els pacients, familiars i acompanyants amb respecte pel que fa a la seva intimitat i dignitat humana.

9. Tots els pacients rebran informació comprensible, suficient i continuada sobre la seva malaltia i els riscos que pot comportar qualsevol actuació diagnòstica o terapèutica. El pacient donarà el seu consentiment i participarà en la presa de decisions de forma lliure i voluntària.

10. L’HUSJR i els professionals es comprometen a respectar les voluntats anticipades expressades pel malalt de la forma que s’estableixi legalment.

Relacions Laborals

11. Tots els professionals de l’HUSJR es comprometen a mantenir un nivell de competència professional adequat per a l’activitat que desenvolupen, la qual cosa serà un objectiu i serà facilitat per l’organització en el seu conjunt.

12. Els professionals es comprometen a assumir les funcions pròpies de cada lloc de treball en equilibri amb la seva pròpia responsabilitat i consciència.

13. Les relacions entre els treballadors de l’HUSJR s’establiran sobre la base de la professionalitat, el respecte mutu, la cooperació i la confiança.

14. L’HUSJR es compromet a crear un ambient sanitari de treball digne, segur, net i disciplinat. Relacions amb la Societat

15. L’HUSJR té cura de l’actuació ètica de l’organització i dels seus professionals mitjançant la Comissió de Bioètica Assistencial, que pot ser consultada pels pacients, els seus familiars i els professionals.

16. L’HUSJR es compromet a evitar qualsevol acte discriminatori en la distribució dels recursos sanitaris assignats i de l’assistència prestada, i a mantenir com a objectiu prioritari el benestar del pacient.

17. L’HUSJR assumeix l’atenció sanitària dels seus pacients, n’assegura la continuïtat assistencial en tot moment i garanteix una actuació racional en els trasllats a altres centres i en les altes hospitalàries.

18. L’HUSJR i els seus professionals es comprometen a contribuir a la millora permanent de la qualitat de l’assistència sanitària prestada i a la utilització racional dels recursos.

19. El caràcter universitari de l’HUSJR impregna la institució d’un caire universal, obert a la ciència i a la recerca de la veritat. El deure docent i investigador, atenent a aquesta vinculació universitària, estarà sempre harmònicament conjugat amb el seu compromís assistencial.

20. L’HUSJR, atenent el seu caràcter docent i investigador en ciències de la salut, es compromet a facilitar als diferents estudiants, els mitjans per a l’adquisició de coneixements, habilitats i actituds professionals que els permeti desenvolupar una adequada activitat assistencial i investigadora especialitzada, orientada a les prioritats de salut de la comunitat.