Comissió de bioètica

La Comissió de Bioètica Assistencial de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus vol prendre el nom de Servei perquè té voluntat de servir, i una voluntat de servei concret i pràctic. La pretensió és donar ajuda a totes les persones que ho necessitin, siguin sanitàries o no: suport davant d’un problema concret.

De forma clàssica s’ha definit la Bioètica com l’estudi de la conducta humana en el camp de les ciències de la vida i de la salut, tenint en compte els principis i valors de les persones implicades. Fins ara la major part de les activitats portades a terme pels professionals interessats en aquesta disciplina, filòsofs, moralistes, juristes, metges i metgesses, infermers i infermeres, psicòlegs i psicòlogues i treballadors/res socials, han estat orientades a la reflexió, formació, elaboració de codis, declaracions, normatives i protocols.